Köpvilkor

1. Allmänt
Konsumentköplagen (1990:032) och Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal (Distanshandelslagen) innehåller utförliga i allmänhet tvingade regler om dina rättigheter som konsument. Oavsett hur du handlar hos oss är nedanstående köpvillkor komplement till dessa lagar och är de bestämmelser som gäller mellan oss (miljosmarta.se) och dig.

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för miljosmartas produkter, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan kunden och miljosmarta.se.

1.2 Vid försäljning till konsument tillämpar miljosmarta.se de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning.

1.3 Köparen måste vara myndig eller inneha målsmans tillstånd

2. Beställning
2.1 Beställning av miljosmarta.ses produkter sker via www.miljosmarta.se. För att en beställning skall vara bindande för miljosmarta.se, måste beställningen skriftligen bekräftas av miljosmarta.se före genomförd leverans. Detta innebär bland annat att om produkt i miljosmarta.se sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är miljosmarta.se ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan.

2.2 Vid orderläggning på ett konto registrerat som företag är i alla avseenden det registrerade företaget att ses som avtalsbunden juridisk part.

2.3 Om din order redan är skickad har vi ingen möjlighet att göra några ändringar eller tillägg. Ändringar och tillägg måste därför göras innan din order skickas från vårt lager.

3. Pris och betalning

3.1 På miljosmarta.se hemsida och i dess katalog förekommande priser och avgifter är exklusive mervärdeskatt och andra skatter och pålagor samt även exklusive eventuella frakt- eller portokostnader vilka utgår enligt miljosmarta.se gällande prislista på leveransdagen. miljosmarta.se levererar endast inom Sverige och samtliga produkter säljs med 25% moms.

3.2 miljosmarta.se förbehåller sig rätten att när som helst innan Leveransdagen justera under punkten 3.1 angivna priser, under förutsättning att kunden därvid meddelas. Kunden äger då skriftligen häva köpet i enlighet med punkten 8 nedan.

3.3 Vid beställning från miljosmarta.ses hemsida finns möjlighet till betalning med Postförskott, paypal eller payson konto samt kortbetalning direkt via paypal. Efter särskild kreditprövning kan betalning även ske mot faktura. miljosmarta.se utfärdar faktura på Leveransdagen.

3.4 Vi reserverar oss för slutförsäljning, feltryck och prisjusteringar där prissättningen är orimligt låg, i dessa fall förbehåller vi oss rätten att korrigera dessa enligt punkt 3.2.


4. Leverans och frakt
4.1 Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut ifrån miljosmarta.se lager. Vid leverans fritt kunden är leveransdagen den dag då produkten framkommer till kunden. Avhämtar eller mottager kunden inte produkten på avtalad tid, är leveransdagen den dag då produkten fanns tillgänglig för avhämtning hos miljosmarta.se. Risken för produkten övergår på kunden vid mottagandet av produkten.

4.2 miljosmarta.se ombesörjer på begäran för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligast transportsätt efter överenskommelse med kunden. Om miljosmarta.se ombesörjer transport skall kunden ersätta miljosmarta.se utgifter i samband med transporten om annat inte överenskommits.

4.3 I de fall kunden väljer att inte lösa ut beställd försändelse debiteras kunden kostnad för motsvarande frakt (tur och retur), postförskottsavgift samt hanteringsavgift på 250 kronor.

4.4 Om en produkt/försändelse skadats i transporten rekommenderar vi dig snarast att anmäla händelsen till Kundservice via telefon 0709-590152 eller info@miljosmarta.se. Dolda transportskador måste anmälas inom 7 dagar från mottagandet av försändelsen. Synliga transportskador måste anmälas senast vardagen efter mottagandet. Underlåtelse att följa dessa riktlinjer kan resultera i att kostnaden för produkten inte ersätts av miljosmarta.se

5. Leveransförsening
5.1 Kunden får genom skriftligt meddelande till miljosmarta.se häva avtalet såvitt avser försenade produkter om leverans-försening som beror på miljosmarta.se eller något förhållande på hans sida pågår mer än 45 dagar. miljosmarta.se åtar sig att återbetala förskottsbetalat belopp inom 20 arbetsdagar.


6. Dröjsmål med betalning

6.1 Betalar inte kunden i rätt tid har miljosmarta.se rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt lag och i förekommande fall hålla på leverans eller del därav.

6.2 Är kunden i dröjsmål med betalning mer än 30 dagar efter det miljosmarta.se anmodat kunden att betala förfallet belopp, får miljosmarta.se genom skriftligt meddelande till kunden häva avtalet helt eller delvis. Häver miljosmarta.se avtalet har miljosmarta.se även rätt till skadestånd.

7. Ägarförbehåll
7.1 Produkterna förblir miljosmarta.se egendom till dess de till fullo betalats.

7.2 Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan miljosmarta.se skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.

8. Ångerrätt
8.1 Som kund hos oss har du rätt att ångra ditt köp om du meddelar detta till oss inom 14 dagar från den dagen du mottog produkten. Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick, i tillhörande orginalkartong. Snabbaste vägen för ångerköp är att följa våra instruktioner på den här länken. Du kan inte ångra köpet på delar av en vara.

a) Frakten för att skicka tillbaka ditt ångrade köp betalar du som kund.
b) Handlar du som företagare kan du endast ångra ditt köp om produktens förpackning är obruten.
c) Använda hygienartiklar så som rakblad, nagelsaxar m.fl. godkänns inte ångerköp av hygienskäl. Är förpackningen bruten men produkten oanvänd kan du däremot ångra köpet.

9. Garanti
9.1 Våra produkter levereras med de garantier som tillverkare eller leverantörer erbjuder oss. Innebörden är i första hand reparation om din produkt går sönder. Går produkten inte att reparera byts den mot en likvärdig produkt. Du kan som kund inte åberopa någon ytterligare produktgaranti från miljosmarta.se. Garantin överlåts till en eventuell andra hands köpare vilket innebär att du som köpt en produkt i andra hand kan få produkten reparerad hos oss.

9.2 Handlar du som privatperson och har du som ursprungskund rätt att reklamera din produkt inom 3 år från den dagen du mottog den.

9.3 Förbrukningsvaror som batterier, m.fl lämnas normalt 6 månaders garanti om inget annat anges på produktsidan.

9.4 Näringsidkare har ej rätt att åberopa reklamation efter garantitiden.

9.5 Serienumret måste vara intakt för att garantin skall gälla.

10. Ansvar för fel
10.1 miljosmarta.se är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation.

10.2 miljosmarta.se ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden.

10.3 miljosmarta.se ansvar omfattar inte:
a) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion;

b) fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med miljosmarta.se instruktioner;

c) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom miljosmarta.se kontroll;

d) normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller att anskaffning av förbrukningstillbehör erfordras.

10.4 Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som miljosmarta.se ansvarar för skall kunden ersätta miljosmarta.se enligt miljosmarta.se vid varje tillfälle gällande prislista.

10.5 miljosmarta.se ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Kunden kan inte rikta andra anspråk mot miljosmarta.se med anledning av fel.

11. Ansvarsbegränsning
11.1 Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för miljosmarta.se enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.

11.2 miljosmarta.se ansvar omfattar endast direkta förluster. miljosmarta.se ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet, och ej heller skador som miljosmarta.se inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

11.3 Skulle miljosmarta.se vara förhindrad att leverera eller företa omleverans alternativt om en sådan leveransplikt blir orimligt betungande som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från underleverantörer eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är miljosmarta.se fri från allt ansvar med undantag av reklamationer och kreditering av saknade produkter.

12. Överlåtelse av avtalet

12.1 miljosmarta.se får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt förevarande allmänna villkor.

12.2 Förevarande allmänna villkor får i övrigt inte överlåtas utan andra partens samtycke.

13. Personuppgifter
13.1 När du genomför ett köp på miljosmarta.se.se behöver du ange vissa personuppgifter får att vi ska kunna leverera varan till dig; namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter använder vi för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund, vid garantiärenden samt för försäljningsstatistik. Angiven e-postadress används även för marknadsföring om du valt detta alternativ i dina kontoinställningar. Vid val av ett betalningssätt som kräver kreditupplysning (finansiering och Klarna Faktura) krävs även personnummer utöver ovan nämnda uppgifter.

Angivna personuppgifter sparas i vårt system i 10 år.

Enligt föreskrifterna i Personuppgiftslagen (PUL) har du som kund hos oss rätt att få ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. För få ett sådant utdrag vänligen kontakta oss på info@miljosmarta.se.se

miljosmarta.se lämnar inte ut personuppgifter till tredje part.

14. Skiljedom eller tvist
14.1 miljosmarta.se följer Allmänna reklamationsnämndens rekomendationer i en eventuell tvist gällande reklamationer.

14.2 Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.

15. Copyright
15.1 Allt innehåll på dessa sidor är att betrakta som miljosmarta.se eller underleverantörers egendom. Informationen är skyddad genom bl.a. upphovsrätt, marknadsförings- och varumärken. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn samt information om produkter gällande bl.a. produktens vikt, bilder och grafik, design, layout och annat innehåll ovillkorligen ej får kopieras eller användas utan explicit medgivande (skriftligt) från miljosmarta.se .

 

16. Förändring av försäljningsvillkor

16.1 miljosmarta.se förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande försäljningsvillkor.